brandskydd2019.se

Allt om brandskydd

Läs mer om brandskydd i allmänhet samt brandskydd för bostadsrättsföreningar, kaminer och garage. Brandskydd är ett brett område, och vi har sidor för både brandskydd för företag och brandskydd för hotell. Vill du boka en föreläsning om ämnet ska du kolla in vår sida om brandskyddsföreläsare.

Går du i tankarna att köpa in brandskåp har vi satt ihop en sida som listar 8 saker att ha i åtanke innan du slår till. Läs mer på vår sida om brandskåp. Hoppas tipsen underlättar ditt val!

Vad är brandskydd?

Brandskydd handlar kort och gott om att arbeta med förebyggande brandförsvar, det vill säga minska riskerna för att en brand ska uppstå. Brandskydd handlar alltså inte om att meddela brandkåren så att de kan komma och påbörja en räddningsaktion. Ett exempel på vad som menas med brandskydd är att lägenheter måste ha branddörrar som förhindrar att brand och rök sprids, men brandskydd kan också handla om att företag bör gå utbildningar inom brandskydd. Man skulle kunna säga att brandskydd kan delas in i två delar, en mer teknisk del och en mer praktisk del. Här nedan listas vad som ingår i brandskydd:

 • Brandvarnare
 • Branddörr
 • Utrymningslarm
 • Brandsystem
 • Förslutningsfunktioner (motverka utveckling av brand och rökspridning)
 • Ventilationsreglage för rök och gas
 • Brandsläckare
 • Stigarledning för höghus

Brandklassning

När man arbetar med brandskydd kommer man möta ordet brandklassning. Brandklassning innebär en klassificering av olika sorters brandskydd som krävs mellan byggnader. De benämns som EI, vilket står för täthet och isolering. De två vanligaste brandklasserna är EI60 och EI30, där EI30 gäller för småhus (max 3 våningar) och garage.

Brandskydd bostadsrättsförening

Varje bostadsrättsförening ska utse en person som har det främsta ansvaret för brandsäkerheten. Den ansvarige ska i sin tur informera alla boende men också välja ut personer att dela ansvaret med. Första steget är att utarbeta ett systematiskt brandskyddsarbete med förebyggande åtgärder genom att införskaffa brandutrustning, fastställa rutiner och installationer såsom att informera, dokumentera och utbilda de boende.

Detta ska du som brandansvarig göra:

 • Se till att alla har brandvarnare – minst 1/hushåll
 • Placera ut brandsläckare – 1 handsläckare/hushåll och i cykelförråd
 • Undersök så att nödutrymningsskyltar fungerar
 • Se till så att det finns minst två nödutgångar
 • Undersök så att lägenhetsdörrar och förråd är tätslutande
 • Se till att boende håller dörrar som ska vara stängda, stängda
 • Se till att det inte finns brännbara/skrymmande saker i trapphuset
 • Installera stigarledningar om det inte finns
 • Installera fläktar och rökluckor för att få ut gaser

Fastighetsägarens ansvar – Brandskydd

Fastighetsägarens ansvar är inte tydligt fastställt enligt lag men det vanligaste är att personen i fråga har ansvar för fastighetens gemensamma och allmänna utrymmen såsom trapphus, korridorer, tvättstugor och förråd. De boende å andra sidan ansvarar för sin lägenhet, att installera brandvarnare och se till så att de fungerar. Dessutom ska de boende agera på ett ansvarfullt sätt i sina lägenheter.

Fastighetsägares ansvar enligt lag

Det som däremot står i lagen är att fastighetsägare ska arbeta med brandskydd på ett systematiskt sätt och vara ansvarig för att samordna och delegera ansvar. Man kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete hos MSB.se.

Brandskydd bakom kamin

Det säger sig självt att man behöver vara extra varsam när det handlar om kaminer, öppna spisar och eldstäder av olika slag. Därmed behöver man ha ett extra starkt brandskydd.

Brandskydd bakom kamin:

Rökkanal som omges av schakt – för att förhindra spridningen av rök
Installering av rökkanal ska inte vara nära brännbara byggnadsdelar
En kamin som är inom 50–100 mm från en vägg ska skyddas med Cembrit Multi Force
Det måste vara minst 100 mm från vägg till kamin för att få undgå brandskydd

Brandskydd – Garage

Garage betraktas som en komplementbyggnad till småhus. Om det är mindre än åtta meter mellan hus och garage (altan, carport eller liknande räknas inte) behöver man ta till brandskyddstekniska åtgärder. Dessa åtgärder innefattar att antingen garagets eller husets ytterväggar ska ha brandsäker tätning och isolering, det vill säga EI30, på väggar och dörrar. Om huset däremot är brandklassat så behöver inte garaget vara det.

Brandskyddskrav – Garage

Om huset inte är brandklassat krävs tätning och isolering – EI30
Det får inte finnas lättantändliga tak/väggar
Det räcker med porten som utrymningsväg

Checklista – Brandskydd

Det är viktigt att kontinuerligt och rutinmässigt gå igenom en checklista för brandskydd. Här under finns en övergripande checklista för flerbostadshus. Du kan läsa mer utförliga checklistor hos räddningstjänsten syd.

Övergripande checklista

Beskriva allas ansvar
Skapa rutiner och instruktioner
Utarbeta ett beskrivande brandskydd (utifrån ett byggnadstekniskt perspektiv)
Arbeta med drift och underhåll
Ha ett uppföljande arbete

Regler för kemikalieskåp

För att förvara kemikalier på ett korrekt sätt gäller det att du har koll på olika kemikalieskåp-regler. Detta för att minska risken för att bränder eller andra olyckor kan uppstå. Lär dig mer om olika lagar och förordningar som tillämpas vid hantering av farliga ämnen och vilka aspekter du måste ta hänsyn till. Du får även mer information om skillnaden mellan olika typer av kemskåp och vad de används till.

Gasolskåp

Vi har satt ihop en informativ guide om gasolskåp. Vilka regler och föreskrifter bör du ha koll på? Dessutom listar vi tre pålitliga återförsäljare av gasskåp. De kan hjälpa dig med skräddarsydda lösningar, men det är bra om du specificerar ditt behov innan köpprocessen drar igång. Då går beslutsfattandet snabbare och återförsäljarens personal kan guida dig på ett bättre sätt.

Batteriskåp

För att garantera en säker förvaring, är det viktigt att ha ett batteriskåp. Dessa skåp erbjuder en säker och effektiv lösning för att förvara och ladda alla batterier. Batteriskåp kan hålla batterier säkra och även hålla dem uppladdade för att garantera att användare alltid har tillgång till batterier som är klara att användas.

Länkar

Brandskydd

Läs mer >

Föreläsare

Läs mer >

Brandskåp

Läs mer >