Allt om brandskydd

Här kan du läsa om hur brandskydd fungerar i allmänhet och om mer specifika ämnen såsom brandklassning, brandskydd för bostadsrättsföreningar, kaminer och garage. Brandskydd är viktigt oavsett vilket sammanhang du befinner dig i, kanske vill du veta mer om brandskydd för företag eller brandskydd för hotell. Skulle du vilja boka in en föreläsning om brandskydd kan du också läsa om brandskyddsföreläsare.

Vad är brandskydd?

Brandskydd handlar kort och gott om att arbeta med förebyggande brandförsvar, det vill säga minska riskerna för att en brand ska uppstå. Brandskydd handlar alltså inte om att meddela brandkåren så att de kan komma och påbörja en räddningsaktion. Man skulle kunna säga att brandskydd kan delas in i två delar, en mer teknisk del och en mer praktisk del. Här nedan listas vad som ingår i brandskydd:

Brandklassning

När man arbetar med brandskydd kommer man möta ordet brandklassning. Brandklassning innebär en klassificering av olika sorters brandskydd som krävs mellan byggnader. De benämns som EI, vilket står för täthet och isolering. De två vanligaste brandklasserna är EI60 och EI30, där EI30 gäller för småhus (max 3 våningar) och garage.

Brandskydd bostadsrättsförening

Varje bostadsrättsförening ska utse en person som har det främsta ansvaret för brandsäkerheten. Den ansvarige ska i sin tur informera alla boende men också välja ut personer att dela ansvaret med. Första steget är att utarbeta ett systematiskt brandskyddsarbete med förebyggande åtgärder genom att införskaffa brandutrustning, fastställa rutiner och installationer såsom att informera, dokumentera och utbilda de boende.

Detta ska du som brandansvarig göra:

Fastighetsägarens ansvar – Brandskydd

Fastighetsägarens ansvar är inte tydligt fastställt enligt lag men det vanligaste är att personen i fråga har ansvar för fastighetens gemensamma och allmänna utrymmen såsom trapphus, korridorer, tvättstugor och förråd. De boende å andra sidan ansvarar för sin lägenhet, att installera brandvarnare och se till så att de fungerar. Dessutom ska de boende agera på ett ansvarfullt sätt i sina lägenheter.

Fastighetsägares ansvar enligt lag

Det som däremot står i lagen är att fastighetsägare ska arbeta med brandskydd på ett systematiskt sätt och vara ansvarig för att samordna och delegera ansvar. Man kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete hos MSB.se.

Brandskydd bakom kamin

Det säger sig självt att man behöver vara extra varsam när det handlar om kaminer, öppna spisar och eldstäder av olika slag. Därmed behöver man ha ett extra starkt brandskydd.

Brandskydd bakom kamin:

Brandskydd – Garage

Garage betraktas som en komplementbyggnad till småhus. Om det är mindre än åtta meter mellan hus och garage (altan, carport eller liknande räknas inte) behöver man ta till brandskyddstekniska åtgärder. Dessa åtgärder innefattar att antingen garagets eller husets ytterväggar ska ha brandsäker tätning och isolering, det vill säga EI30, på väggar och dörrar. Om huset däremot är brandklassat så behöver inte garaget vara det.

Brandskyddskrav – Garage

Checklista – Brandskydd

Det är viktigt att kontinuerligt och rutinmässigt gå igenom en checklista för brandskydd. Här under finns en övergripande checklista för flerbostadshus. Du kan läsa mer utförliga checklistor hos räddningstjänsten syd.

Övergripande checklista